Ceník

Paušální administrativní poplatek 

dospělí (manželská - druhý člen 50% sleva) studenti

děti

důchodci nad 70 let

právnická osoba 


80 Kč

40 Kč

40 Kč

zdarma

100 Kč


Sankce a porušení knihovního řádu

Upomínací a vymáhací výlohy 


1. upomínka - po 60 dnech od uplynutí lhůty k vrácení - upomínací výlohy 

2. upomínka - po 75 dnech od uplynutí lhůty k vrácení - upomínací výlohy 

3. upomínka - po 90 dnech od uplynutí lhůty k vrácení - upomínací výlohy 

upomínka starosty - po 150 dnech od uplynutí lhůty k vrácení - upomínací výlohy

10 Kč


20 Kč


50 Kč


100 Kč

Výlohy spojené se ztrátou dokumentu


Kromě skutečné náhrady škody účtuje knihovna čtenáři: výlohy za knihovnické zpracování dokumentu- za každý dokument 


Ztráty a ostatní škody způsobené uživatelem 


Vyhotovení náhradního čtenářského průkazu 

s čárovým kódem                                           

30 Kč


20 KčKnihovní řád

Místní knihovny ve Slavkově

V souladu se zřizovací listinou Místní knihovny v obci Slavkov, schválenou zastupitelstvem obce usnesením čj. 186/27 ze dne 26.6. 2002 a podle §4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád:

Článek 1 - Poslání a činnost knihovny

Místní knihovna ve Slavkově (dále jen "knihovna") je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen "služby") vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

Článek 2 - Veřejné knihovnické a informační služby

 • Knihovna poskytuje čtenářům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:
 • výpůjční služby,
 • meziknihovní služby,
 • informační služby, mezi nimi zvláště:
 • informace o katalozích, fondech a využívání knihovny,
 • informace z oblasti veřejné správy,
 • ústní informace bibliografického a faktografického charakteru,
 • přístup k internetu,
 • kopírovací služby
 • pořádání besed a projektů pro uživatele
 • Služby uvedené v odst. 1 tohoto Knihovního řádu poskytuje knihovna bezplatně. Za registraci čtenářů účtuje knihovna poplatek.

· Knihovna poskytuje tyto placené služby (např. částečnou úhradu reprografické služby, poštovné v souvislosti se zámluvními nebo meziknihovními službami, atp. - viz § 4, odst. 2-4 knihovního zákona s tím, že úhrada nesmí přesáhnout skutečně vynaložené náklady).

 • Veškeré finanční částky (tj. manipulační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto Knihovního řádu.

Článek 3 - Registrace, základní práva a povinnosti čtenářů knihovny

 • Čtenářem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním čtenářského průkazu na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů; děti do 15 let se stanou čtenářem na základě písemného souhlasu rodiče.
 • Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození a bydliště. Změnu těchto údajů je povinen čtenář knihovně neprodleně oznámit.
 • Osobní údaje bude knihovna zpracovávat dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů na základě registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů, Havelkova 22, 130 00 Praha 3.
 • Čtenáři jsou povinni řídit se Knihovní řádem a dodržovat pokyny knihovníka. Jsou povinni zachovávat v prostorách knihovny klid a pořádek.
 • Jestliže čtenář nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti ji nahradit dle platných předpisů.
 • Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat knihovníkovi nebo obecnímu úřadu.

Článek 4 - Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 • Čtenář je povinen používat pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.
 • Čtenáři je zakázáno restartovat počítač, měnit nastavení, kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.
 • Se souhlasem knihovníka může čtenář kopírovat informace získané z internetových bází dat.
 • Čtenářům není povolen přístup k internetovým aplikacím propagujícím násilí, rasovou či etnickou nesnášenlivost a pornografii.
 • Čtenář je plně odpovědný za škody, které by knihovně vznikly jeho neodbornou manipulací s výpočetní technikou a programovým vybavením včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
 • Získané informace a data slouží výhradně k osobní potřebě čtenáře a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.
 • Čtenář je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon.

Článek 5 - Podmínky půjčování

 • O způsobu zapůjčení knihy, časopisu, případně jiného knihovního dokumentu (dále jen "publikace") rozhoduje knihovník.
 • Výpůjční lhůta je 6 týdnů. Nežádá-li vypůjčenou publikaci jiný čtenář, může být tato lhůta knihovníkem nejvíce 3x prodloužena.
 • Žádá-li čtenář publikaci, která je půjčena jinému čtenáři, může využít zámluvní službu. Jakmile bude publikace vrácena, uvědomí knihovna žadatele o možnosti vyzvednutí publikace.
 • Pokud čtenář žádá publikaci, která není v majetku knihovny, může využít meziknihovní výpůjční služby. Jakmile knihovna publikaci získá, uvědomí žadatele o možnosti výpůjčky. Čtenář je povinen dodržovat výpůjční lhůtu a podmínky půjčování určené půjčující knihovnou.
 • Čtenář nesmí vypůjčenou publikaci půjčovat jiným osobám a ručí za ně po celou dobu výpůjčky.
 • Čtenář je povinen vrátit vypůjčenou publikaci v takovém stavu v jakém ji převzal.
 • Ve vlastním zájmu si musí čtenář publikaci prohlédnout při vypůjčování a případné poškození ihned ohlásit knihovníkovi, jinak odpovídá za každé poškození, které bude zjištěno při vrácení publikace.

Článek 6 - Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu a náhrada škod

 1. Pokud čtenář nevrátí publikace ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna čtenáři poplatek z prodlení. Jestliže čtenář nevrátí ani po upomenutí vypůjčené publikace, budou vymáhány právní cestou a zároveň budou vymáhány náklady s tím spojené.
 2. Povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis obecního úřadu) následuje vymáhání právní cestou.
 3. Čtenář je povinen knihovně uhradit náklady na opravu jím poškozené publikace, případně uhradit škodu při zničení nebo ztrátě. O způsobu náhrady rozhoduje knihovník.
 4. Za manipulaci a vystavení náhradního čtenářského průkazu při ztrátě se účtuje manipulační poplatek.
 5. Za poškození, případně ztrátu publikací, rovněž i za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá čtenář podle obecně platných předpisů, zvláště dle § 442, odst. 2 občanského zákoníku.

Článek 7 - Závěrečná ustanovení

 • Výjimky z Knihovního řádu povoluje knihovník.
 • Nedílnou součástí Knihovního řádu jsou přílohy: Ceník placených služeb a poplatků Místní knihovny ve Slavkově a Směrnice o nakládání s osobními údaji čtenářů knihovny.
 • Ruší se Knihovní řád ze dne 1.9.2002
 • Tento knihovní řád platí od 1.9.2016 na dobu neurčitou.

Ve Slavkově dne: 1. 9. 2016